top of page

Oddílový řád 

  • na trénincích a na akcích spojených s oddílem TJ Batesta Chodov (soustředění, závody, vystoupení atd) 
     

Práva a povinnosti dětí, zákonných zástupců a oddílových vedoucích
​   POVINNOSTI DĚTÍ

- dle vyhlášky 4. 931/2013 Sb je NUTNÁ pro evidenci v oddíle TJ Batesta Chodov, žádost 

a, vstupní prohlídka pro nové členy 
b, pravidelná lékařská prohlídka pro stávající členy

- docházet do oddílu ( učit se novým věcem, podporovat a pomáhat mladším dětem aj.)
- dodržovat Oddílový řád (všechny jeho části)
- plnit pokyny oddílových vedoucích
- necvičit na nářadí (kladina, přeskoková bedna, hrazda/bradla) bez dohledu trenéra či jeho povolení
- přicházet do oddílu včas tak, aby byl řádně připraven i na oddílové akce, nejpozději 10 minut před zahájením.
- v době konání oddílu neopouštět svévolně budovu jiné místo konání tréninku.
- chránit zdraví své i svých kamarádů, předcházet nebezpečí užívání drog. Děti mají právo na ochranu před fyzickým nebo psychickým násilím a sociálně patologickými jevy.
- oznámit ihned každý úraz či nevolnost vedoucím.

- do oddílu se nenosí nebezpečné a cenné předměty a větší množství peněz.
- dětem navštěvujícím oddíl je přísně zakázáno nosit na oddílové schůzky a oddílové akce jakékoliv alkoholické nápoje, návykové a omamné látky a cigarety, stejně tak je přísně zakázáno jejich požívání v době konání tréninku a akcí. Porušení tohoto zákazu bude potrestáno bezpodmínečným vyloučením dítěte z oddílu. 
- dítě může být z oddílu vyloučeno také z důvodu vážných nebo dlouhodobých kázeňských problémů, jako je šikana ostatních členů oddílu, nezvladatelné agresivní chování a soustavné vulgární vyjadřování.
- uklízet a chystat nářadí po a před tréninkem.
 

POVINNOSTI ODDÍLOVÝCH VEDOUCÍCH

- přistupovat k dítěti jako k plnohodnotnému člověku a partnerovi na cestě za poznáním- podporovat tvůrčí přístup k učení a poznávání a podporovat rozvoj fantazie a tvořivosti- řešit vzniklé situace a problémy společně s dětmi formou volby v rozhodnutích, podporovat jejich hodnocení, sebehodnocení a sebedůvěru, udržovat kázeň- na požádání zákonného zástupce s ním projednat jakoukoli záležitost týkající se jednoho nebo více dětí - dodržovat stanovené dozory, zajišťovat pořádek v klubovně - zabezpečit v případě úrazu první pomoc, postižené dítě předat zákonnému zástupci 

POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ

- dostavit se na požádání vedoucího a projednat jakoukoli záležitost týkající se jednoho nebo více dětí
- informovat vedoucí o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na přístup k dítěti či jeho fyzické výkony ( výšlapy a astma aj.)
- informovat o změnách telefonních kontaktů, adresy či jiných osobních změn.

​​

V případě OPAKOVANÉHO porušení tohoto ustanovení, bude gymnastka vyloučena z oddílu. 

bottom of page